OM AKADEMOS BIBLIOTEK KONTAKT

Områder:


Løntilskudsjob

Ansættelse med løntilskud i en privat virksomhed er en særdeles god
vej til et normalt job. Derfor har Akademos etableret denne
jobformidling for løntilskudsjob.

Jobformidlingen omfatter alle brancher og alle slags job. Vi kan også skaffe skånejob
og fleksjob.

Akademos har 10 års erfaring med at skaffe ledige ind på arbejdsmarkedet.
Vi har gennem årene hjulpet mere end 1000 mennesker i job.

Akademos er en del af det private erhvervsliv. Alle vore konsulenter er selvstændige
erhvervsdrivende, de fleste med årelang erfaring som virksomhedsledere og et stort
netværk. Vi har derfor de bedste muligheder for at foretage matchet mellem
virksomheder og ledige.


Arbejdsgiver - for virksomhederne


Socialt ansvar med statstilskud.

Ansættelse med løntilskud i en privat virksomhed er en arbejdsmarkedsforanstaltning, som skal bringe ansøgere med lidt længere ledighed ind på arbejdsmarkedet igen. Man må derfor regne med, at den ledige skal genoptrænes socialt og måske også fagligt i en periode (det er begrundelsen for statstilskuddet). Men rigtigt mange virksomheder har gennem årene haft megen gavn af at bruge ordningen.

Den ledige skal ansættes på helt normale vilkår til overenskomstmæssig løn. Det kræves også, at den pågældendes ansættelse skal markere en udvidelse af arbejdsstyrken, dvs. der må ikke være sket fyringer i virksomheden umiddelbart forud for ansættelsen. I de første, indtil 12 måneder af ansættelsen, modtager virksomheder derefter løntilskuddet, udbetalt månedsvis med tilbagevirkende kraft.

En ledig kan være i løntilskud i indtil 12 måneder; hyppigst i 6 måneder.

Statstilskuddet udgør 50% af lønnen eller max. 65 kr. i timen. Den maksimale timesats reguleres hvert halvår. Hvis du f.eks. ansætter en person til en løn på 121,40 kr i timen (brutto), får du 60,70 kr. i løntilskud. Du skal så selv betale 60,70 kr. Ansætter du en person til en løn på 130 kr. i timen eller mere (brutto), får du det maksimale beløb på 65 kr. pr. time i tilskud, og skal altså selv kun betale differensen op til lønnen.

Det er det lokale, kommunale jobcenter, som skal godkende det enkelte løntilskudsjob efter forhandling med virksomheden.

Kontakt Akademos på tlf. 70202780 eller info@akademos.dk hvis du har lyst til at ansætte en medarbejder med løntilskud.

TILBAGE TIL TOPPEN >>>


For ledige


Den sikreste vej til nyt job.

Du kan blive ansat med løntilskud i alle typer af virksomheder indenfor alle brancher.

Løntilskudsjobbet giver dig mulighed for at genopfriske og udvide dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Formålet er at du så hurtigt som mulig skal vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Tilbuddet om løntilskudsjob står åbent for alle ledige kontanthjælps- eller dagpengemodtagere, der har behov for oplæring eller genoptræning af sociale, faglige eller sproglige kompetencer. Du kan også have været ledig i sammenlagt mere end 12 måneder; for personer under 30 år dog i sammenlagt mere end 6 måneder. Hos private arbejdsgivere skal du også have haft mindst 6 måneders forudgående ledighed.

Du bliver ansat på en hel normal ansættelseskontrakt efter gældende overenskomst og til fuld løn. Selve løntilskuddet udbetales derefter af kommunen til virksomheden.

Du kan også blive ansat med løntilskud i en offentlig virksomhed. Her bliver det til en løn som svarer til din nuværende dagpengesats, og med reduceret timetal.

Så det er meget mere attraktivt at finde et løntilskudsjob i det private.

Det er i sidste ende dit lokale jobcenter, som skal godkende virksomheden og jobbet til løntilskud.

Kontakt Akademos på tlf. 70272080 eller info@akademos.dk hvis du er interesseret i et løntilskudsjob.

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du er godkendt til fleksjob og leder efter et skåne- eller fleksjob.

TILBAGE TIL TOPPEN >>>For jobcenter

Jobanvisningen for løntilskudsjob har til formål at lette arbejdet for jobcentrene og andre aktører med at finde løntilskudsjob til de ledige. Det gør vore konsulenter for Jer.

Akademos har arbejdet med ledige siden firmaets start i 2000. Som kursusudbyder havde vi bl.a. rammeaftale med AF Storkøbenhavn. Vi har således meget stor erfaring i at skaffe ledige i jobs; herunder også løntilskudsjobs.

Vi er en del af det private erhvervsliv og vort Advisery Board tæller et bredt udsnit af personer fra dansk erhvervsliv med lang, både national og international erfaring - tilligemed et stort netværk.

Vi har således de nødvendige kontakter til at fremskaffe løntilskudsjobbene.

Vi dækker alle brancher og alle typer af jobs, herunder også fleksjobs.

Det tager os højst 3 måneder at skaffe et løntilskudsjob.

Det koster 8.900 kr. (+ moms) at vi skaffer et løntilskudsjob. Ved samtidig tilmelding af 10 eller flere personer ydes 10% i rabat.

Vi laver en kontrakt for hver enkelt ledig, som jobcentret ønsker i løntilskudsjob. Ved kontraktens underskrivelse betaler jobcentret et administrationsgebyr på 1000 kr. Det resterende honorar forfalder til betaling, når jobcentret og virksomheden har underskrevet den endelige kontrakt om løntilskudsjobbet.

Det koster 25.000 kr. (+ moms) at vi skaffer et fleksjob. Her betales de 5.000 kr. ved kontraktens underskrivning

Kontakt Akademos på tlf. 70272080 eller info@akademos.dk, hvis vi skal hjælpe Jer med at finde løntilskudsjob til jeres ledige.

TILBAGE TIL TOPPEN >>>Regler for løntilskudsjob

Regler for løntilskudsjob:

Beskæftigelsesministeriet skriver i den bekendtgørelse, som bestemmer vilkårene for ansættelse med løntilskud bl.a.:

• at ”Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer …”.
• at Arbejdsformidlingen skal vurdere, at man har en ”særlig risiko for langvarig ledighed eller have været ledig i sammenlagt mere end 12 mdr. … for personer under 30 år dog i sammenlagt mere end 6 mdr. …”, hvis man skal kunne ansættes hos en privat arbejdsgiver
• at Arbejdsformidlingen skal vurdere ”… personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte …”, hvis man skal ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Vurderingen skal foretages, for at Arbejdsformidlingen kan fastsætte størrelsen af det tilskud, som den private arbejdsgiver kan få pr. time.
• Et løntilskudsjob må højst vare 12 mdr.

Offentlig eller privat arbejdsplads?
Der er stor forskel på regler og ansættelsesvilkår afhængig af, om man skal ansættes med løntilskud hos en offentlig eller hos en privat arbejdsgiver.

Som offentlige arbejdspladser regnes også foreninger, institutioner o.lign., der får dækket mindst 50% af deres udgifter af offentlige tilskud.

Ansættelse på privat arbejdsplads
Skal man ansættes hos en privat arbejdsgiver, har man krav på, ”…at løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende …” (§103 i ” Bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats”).

Det betyder,
• at hvis der er lønaftale eller overenskomst på arbejdspladsen, så skal den nye kollega ansættes efter den. Indebærer den, at der skal aftales en individuel løndel, så er det afgørende, at tillidsrepræsentanten enten går med til lønforhandlingen eller forbereder den pågældende, så vedkommende ikke får lavere løn end kollegerne
• at hvis der ikke er nogen lønaftale eller overenskomst, så skal der tages udgangspunkt i relevant lønstatistik, der kan vise lønniveauet for det pågældende job på private arbejdspladser.
• en bestemmelse i bekendtgørelsen fastsætter, at løntilskuddet højst kan udgøre 50% af den samlede lønudgift, og med et maksimum på 67,27 kr. (i 2010).

Ansættelse på offentlig arbejdsplads
• Her har man krav på at blive ansat efter den overenskomst, der er gældende for arbejdet. Det betyder, • at man skal sikre sig, at der i ansættelseskontrakten står, at man ansættes efter overenskomsten.
• Står det ikke i kontrakten, skal man tage kontakt med sin tillidsrepræsentant, som vil prøve at få det ændret.

Der er et lønloft for offentligt ansatte med løntilskud, som betyder, at nettolønnen ikke må være højere, end det beløb, som man har fået i dagpenge inden. Det er således langt mere attraktivt at blive ansat med løntilskud i en privat virksomhed.

Men alle andre rettigheder er de samme som for andre offentligt ansatte. Det betyder bl.a.,
• at man optjener anciennitet som alle andre
• at man skal have indbetalt fuldt pensionsbidrag af det løntrin, som man er på, og i forhold til den ansættelsesbrøk, som man er ansat til, ligesom alle andre
• at man har samme ret til ”børnegoder”, fri på barns 1. sygedag, omsorgsdage mv.

Din arbejdstid bestemmes ved, at din dagpengesats divideres med en bestemt timelønssats, som er fastsat af Beskæftigelsesministeriet uden forhandling med organisationerne. - Inden man dividerer, skal man tage højde for, at lønnen i tilskudsjobbet er forhøjet, sådan at der er ”plads til” at betale arbejds-markedsbidraget på 8%, uden at man på den måde får mindre end på dagpenge. Rent praktisk gøres det ved, at dagpengesatsen divideres med 92 og ganges med 100.

Ansættelsen bør ikke stå i vejen for at skifte til et arbejde på normale vilkår
Din arbejdsgiver bør tage vidtgående hensyn til, at du fortsat kan bruge tid på at søge at få et arbejde på normale vilkår. Det er fortsat hovedmålet. Så det skal der så være tid til i arbejdstiden. Når man er i løntilskudsjob, er man nemlig fortsat forpligtet til at være ”aktivt jobsøgende”. Desuden ”spiser” man af den begrænsede periode, man har ret til at få dagpenge, mens man er i løntilskudsjob, hvad enten det er offentligt eller privat.

Herudover vil det være bedst, hvis det kan indskrives i din kontrakt, at ”Lønmodtageren kan sige sin stilling op uden varsel, hvis han tilbydes ansættelse på normale vilkår”. For ellers kan du få det problem, at du skal sige din stilling op med op til en måneds varsel.

Sådan fungerer det
Ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere sker efter kapitel 12 i lov om aktiv beskæftigelse. Det kan tilbydes ledige kontanthjælps- eller starthjælpsmodtagere, der har behov for oplæring eller genoptræning af sociale, faglige eller sproglige kompetencer. Hos private arbejdsgivere skal den ledige have haft mindst 6 måneders forudgående ledighed. Det er en betingelse, at der er tale om en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos den arbejdsgiver, der tilbyder et løntilskudsjob. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse.

Lovgrundlag.

Du kan læse om den konkrete lovgivning på området via nedenstående link.

Lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 12

TILBAGE TIL TOPPEN >>>